Bemutatkozás

     A Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda Belső-Ferencvárosban található, közel a Nagyvárad téri metró megállóhoz. Az intézmény jelenleg 14 csoporttal működik, homogén, illetve vegyes csoportszervezéssel.

Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott cél, hogy szeretetteljes óvodai életet biztosítson az intézménybe járó gyermekeknek. Kiemelt feladatának tekinti a környezettudatos nevelést, az esztétikai nevelést, hagyomány ápolást és a népi kultúra eszközeivel a magyarságtudat megalapozását, belsővé válását.

Ő azt hiszi csak játszik, de mi már tudjuk, mire megy a játék, Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” / Varga Domonkos /


Az óvoda tanuszodával, tornaszobákkal, kézműves műhelyekkel és zeneteremmel rendelkezik, melyek hozzájárulnak a kitűzött célok megvalósításához.
Jól felszerelt park jellegű udvar biztosítja az óvodás gyermekek mozgásigényeinek kielégítését, mozgáskultúrájuk fejlődését.
A pedagógusok által szervezett kirándulások és gyakori séták (pl: színház, piac, múzeum látogatások…stb), ill. az óvodán kívüli helyszíni tapasztalatszerzések lehetőséget biztosítanak a közvetlen környezet és a természet megismerésére, új gyakorlati ismeretek gyűjtésére.
Az óvoda délutáni külön tevékenységei lehetőséget biztosítanak a tehetséggondozásra. pl.: zeneovi, mozgás, ovi foci, népitánc, kézműves, jóga.

A szülőkkel együttműködve, a gyermekek érdekét szem előtt tartva végezzük nevelőmunkánkat. Lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy betekintést nyerjenek és bekapcsolódhassanak a különböző rendezvényekbe és nyílt napokba.
Az intézmény ellát enyhén-, középsúlyos értelmi fogyatékos, hallásfogyatékos, mozgásszervi fogyatékos, valamint a körzetébe tartozó beszédfogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket is. Az óvodapedagógusok munkáját logopédus, gyógypedagógus, s pszichológus segíti.

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”
                                                                          /ismeretlen szerző/


Pár gondolat a csoportválasztásról, mivel mindig dilemma, hogy vegyes csoportba vagy homogén csoportba írassák be gyermeküket:

Vegyes csoportról gondolatok
  - vegyes csoportba a nyitott, könnyen társas kapcsolatot létesítő (nem félénk) kisgyermekeket írassák be
   - nem félénk, szeret a nálánál idősebb gyermekekkel játszani, kapcsolatot létesíteni (könnyebb a beszokás – mivel a nagyobbak     segítik,          támogatják, dédelgetik a kicsiket, megértőbbek, elfogadóbbakká válnak egymással szemben)
   - testvérpárok együtt lehetnek – egy csoportban
    - a kisebbek előbb lesznek önállóak – nagyobbak támogatják őket
    - az életkori sajátosságoknak megfelelő elvárásokat támaszt a pedagógus a gyermekkel szemben, folyamatos a differenciálás
      sokkal szélesebb sprektumban fejlődnek a szociális készségek

Homogén csoport
  - egy azon életkorú gyermekek járnak (de itt is van életkori megoszlás 2 ½ éves gyerekek felvétele)
   - saját korosztályával fejlődik együtt
   - fizikai terhelhetőségük közel azonos (életkori azonosságokból kifolyólag)
   - csak rájuk tud a pedagógus koncentrálni – nem kell megosztani a figyelmet életkori megoszlás szerint
   - hasonló elvárások lehetnek a gyermekekkel szemben, csak is az életkori sajátosságoknak megfelelően – minimális egyéni differenciálás
    - a betervezett tevékenységeknél csak képességek szerint kell differenciálni, nem kell életkor szerint

Kollégáink közül azok a pedagógusok dolgoznak vegyes csoportban akiknek személyiségükhöz közel áll, komfortosan érzik benne magukat és ki tudnak teljesedni.

 
ÓVODAKÉP:
Tudjuk, hogy a gyermek a jövő életünk záloga. Tudjuk, hogy a szülők, családok legféltettebb „kincsüket” bízzák ránk. Tudjuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Óvodánk kiegészítő, hátránycsökkentő szerepet tölt be, vagyis törekszünk a családi élet kiegészítésére, erősítve a szeretetteljes, otthonosságot sugárzó, értő, figyelő kapcsolatot. Tudjuk, hogy legfontosabb partnerünkkel a családdal karöltve vagyunk képesek céljainkat elérni, feladatainkat megvalósítani.

Törekvéseink mondhatni közösek, ezért a család nevelési elveit alapul véve, olyan kölcsönös tiszteleten, elfogadáson alapuló kapcsolatot kívánunk kialakítani, amely alapja a gyermekek fejlődésének, fejlesztésének. Nyitottak vagyunk az együttműködésre, a segítségnyújtásra, ennek érdekében fontosnak tartjuk a kölcsönös bizalmat és tiszteletet, mely a jó kapcsolat alapja is egyben.

Óvodánk alapvető funkciója: → óvó- védő → szociális → nevelő és személyiségfejlesztő Nevelőmunkánkban nagy figyelmet fordítunk a gyermekekre egyénileg odafigyelő, differenciált fejlesztésre, felzárkóztatásra. Óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítse a gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlődését, a hátrányok csökkentését egyéni és életkori sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására is. Az együttműködés, elfogadás és sokoldalúság jellemzi nevelőközösségünket, mely segíti az inkluzív és differenciált nevelést, a hátrányok leküzdését és a tehetséggondozást. Ahhoz, hogy a pedagógiai programunkban kitűzött céljainkat és feladatainkat megvalósítsuk és hivatástudatunkat a legmagasabb szinten biztosítani tudjuk a hozzánk járó gyermekeknek a nevelést, ahhoz szakmai tudásunkat folyamatosan bővítenünk kell.

Gyermekeink számára törekszünk esztétikus, melegséget sugárzó, szeretetteljes, biztonságos környezetet kialakítani. Minden gyermekünket az elfogadás, a tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. Pedagógiai programunkkal olyan értékeket szeretnénk átadni, melyben minden partnerünk jól érzi magát, ezáltal aktív részese a megvalósításnak. Óvodánk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja irányelveit figyelembe véve biztosítja a nemzetiségi családok számára az önazonosságuk megőrzését és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Tiszteletben tartjuk kulturális sokféleségüket.
GYERMEKKÉP:
Minden gyermek maga a csoda, egyedi, egyszeri, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető szociális lény egyszerre. Az óvodás gyermek egy fejlődésben lévő személyiség, akinek egész életére meghatározó lehetőségeket rejtenek ebben az életkorban gyűjtött tapasztalatai, élményei és a kialakult szokásrendszer.
Ekkor alapozódnak meg olyan emberi értékek „melyben nem kisebbségekről és többségekről van szó, hanem emberekről és gyerekekről.” (Bakonyi Anna)

Az óvodás gyermek:
  • érzelmek által vezérelt;
  • sajátos világképpel rendelkezik;
  • érdeklődő, tevékeny, lelkes, befogadó, kreatív;
  • környezete iránt nyitott, kíváncsi;
  • nagy mozgásigénnyel rendelkező.

Fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A gyermekeknek sajátos életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik és minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosít. A meglévő hátrányokat csökkentjük és nem adunk helyet az előítélet kibontakozásának. Szeretnénk olyan gyermekeket nevelni, akik szeretettel fordulnak az embertársaik, a környezetük felé. harmonikus személyiségűek, kiegyensúlyozottak, a szép iránt fogékonyak, hagyományokat ismerő és tiszteletben tartóak és egészséges életet élőek. Szeretnénk, ha gyermekeink felnőve a világra nyitott, felfedező, tapasztalataikat, ismereteiket, élményeiket aktívan feldolgozó, környezetét ismerő és azért tevékenyen tenni akaró, cselekvő emberré válnának.

Önmagát értékeli, törekszik konfliktushelyzetei megoldására. Biztosítjuk az inkluzív nevelést és célunk, hogy önmagukhoz képest, egyéni képességeik és fejlettségi szintjük legmagasabb fokára jussanak. nevelőközösségünk törekszik olyan mintaként szolgálni, mely által megalapozódnak az önállóság feltételei. Valljuk, hogy a „kis magot” ebben a korban kell elvetni, mert ez egy életre meghatározó alapozás a gyermek személyiségfejlődése szempontjából és segít, hogy szorongás nélkül, felkészülten tudjon iskolába menni. Fontos számunkra, hogy gyermekeink jól érezzék magukat az óvodában, örömmel jöjjenek hozzánk és felnőve is mosolyogva, boldogan emlékezzenek vissza óvodás éveikre.
Magyarné Willinger Andrea
óvodavezető