Bemutatkozás

BEVEZETŐ:
A köznevelési rendszer legalsó pillére az óvoda, ebből kifolyólag az óvodának kiemelten fontos alapozó szerepe van. Egy egységes folyamat első intézményi szakasza, melyet az iskolai oktatás folytat tovább. Tudjuk, hogy nagy a felelősségünk, mert az ebben a korban /3-6-7 éves kor/ elmulasztott nevelési, fejlesztési lehetőségek már nem pótolhatóak be. Óvodai nevelésünk a gyermeki tevékenységekre épül, mely fókuszál az egyéni fejlesztési ütemre.

Valljuk, hogy minden gyermek egyedi, egyszeri és megismételhetetlen, ezért gyermekeink személyiségfejlődését az egyéni képességeik kibontakozását spontán és szervezett élethelyzetek megteremtésével segítjük elő. Szeretnénk, hogy az óvodáskor végére minden gyermekünk iskolára alkalmassá váljon és saját maga képességeihez mérten a legmagasabb szintre fejlődjön. Miközben gyermekeink kíváncsiságára, érdeklődésére, nyitottságára építve gazdagítjuk, bővítjük ismereteiket, olyan képességeket alapozunk meg, melyek az egész életen át tartó tanulást alapozzák meg.

Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink számára már ebben az életkorban olyan értékeket közvetítsünk, hogy felnőve értékes tagjai legyenek társadalmunknak és helyt tudjanak állni rohamosan változó, fejlődő világunkban. Óvodánk saját „Kerekerdő Pedagógiai Programja” alapján dolgozik, melyet 2006-ban a két régi intézmény összevonása után dolgozott ki. Ebben a két óvoda értékei ötvöződnek, valamint kiemelt szerepet kap a nemzeti kultúra értékeinek a közvetítése. Programunkat az aktuális törvényi előírásoknak, változásoknak megfelelően kiegészítettük és továbbfejlesztettük.
ÓVODAKÉP:
Tudjuk, hogy a gyermek a jövő életünk záloga. Tudjuk, hogy a szülők, családok legféltettebb „kincsüket” bízzák ránk. Tudjuk, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Óvodánk kiegészítő, hátránycsökkentő szerepet tölt be, vagyis törekszünk a családi élet kiegészítésére, erősítve a szeretetteljes, otthonosságot sugárzó, értő, figyelő kapcsolatot. Tudjuk, hogy legfontosabb partnerünkkel a családdal karöltve vagyunk képesek céljainkat elérni, feladatainkat megvalósítani.

Törekvéseink mondhatni közösek, ezért a család nevelési elveit alapul véve, olyan kölcsönös tiszteleten, elfogadáson alapuló kapcsolatot kívánunk kialakítani, amely alapja a gyermekek fejlődésének, fejlesztésének. Nyitottak vagyunk az együttműködésre, a segítségnyújtásra, ennek érdekében fontosnak tartjuk a kölcsönös bizalmat és tiszteletet, mely a jó kapcsolat alapja is egyben.

Óvodánk alapvető funkciója: → óvó- védő → szociális → nevelő és személyiségfejlesztő Nevelőmunkánkban nagy figyelmet fordítunk a gyermekekre egyénileg odafigyelő, differenciált fejlesztésre, felzárkóztatásra. Óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítse a gyermeki személyiség sokoldalú, harmonikus fejlődését, a hátrányok csökkentését egyéni és életkori sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátására is. Az együttműködés, elfogadás és sokoldalúság jellemzi nevelőközösségünket, mely segíti az inkluzív és differenciált nevelést, a hátrányok leküzdését és a tehetséggondozást. Ahhoz, hogy a pedagógiai programunkban kitűzött céljainkat és feladatainkat megvalósítsuk és hivatástudatunkat a legmagasabb szinten biztosítani tudjuk a hozzánk járó gyermekeknek a nevelést, ahhoz szakmai tudásunkat folyamatosan bővítenünk kell.

Gyermekeink számára törekszünk esztétikus, melegséget sugárzó, szeretetteljes, biztonságos környezetet kialakítani. Minden gyermekünket az elfogadás, a tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. Pedagógiai programunkkal olyan értékeket szeretnénk átadni, melyben minden partnerünk jól érzi magát, ezáltal aktív részese a megvalósításnak. Óvodánk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja irányelveit figyelembe véve biztosítja a nemzetiségi családok számára az önazonosságuk megőrzését és a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Tiszteletben tartjuk kulturális sokféleségüket.
GYERMEKKÉP:
Minden gyermek maga a csoda, egyedi, egyszeri, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető szociális lény egyszerre. Az óvodás gyermek egy fejlődésben lévő személyiség, akinek egész életére meghatározó lehetőségeket rejtenek ebben az életkorban gyűjtött tapasztalatai, élményei és a kialakult szokásrendszer.
Ekkor alapozódnak meg olyan emberi értékek „melyben nem kisebbségekről és többségekről van szó, hanem emberekről és gyerekekről.” (Bakonyi Anna)

Az óvodás gyermek:
  • érzelmek által vezérelt;
  • sajátos világképpel rendelkezik;
  • érdeklődő, tevékeny, lelkes, befogadó, kreatív;
  • környezete iránt nyitott, kíváncsi;
  • nagy mozgásigénnyel rendelkező.

Fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A gyermekeknek sajátos életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik és minden gyermek számára egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelést biztosít. A meglévő hátrányokat csökkentjük és nem adunk helyet az előítélet kibontakozásának. Szeretnénk olyan gyermekeket nevelni, akik szeretettel fordulnak az embertársaik, a környezetük felé. harmonikus személyiségűek, kiegyensúlyozottak, a szép iránt fogékonyak, hagyományokat ismerő és tiszteletben tartóak és egészséges életet élőek. Szeretnénk, ha gyermekeink felnőve a világra nyitott, felfedező, tapasztalataikat, ismereteiket, élményeiket aktívan feldolgozó, környezetét ismerő és azért tevékenyen tenni akaró, cselekvő emberré válnának.

Önmagát értékeli, törekszik konfliktushelyzetei megoldására. Biztosítjuk az inkluzív nevelést és célunk, hogy önmagukhoz képest, egyéni képességeik és fejlettségi szintjük legmagasabb fokára jussanak. nevelőközösségünk törekszik olyan mintaként szolgálni, mely által megalapozódnak az önállóság feltételei. Valljuk, hogy a „kis magot” ebben a korban kell elvetni, mert ez egy életre meghatározó alapozás a gyermek személyiségfejlődése szempontjából és segít, hogy szorongás nélkül, felkészülten tudjon iskolába menni. Fontos számunkra, hogy gyermekeink jól érezzék magukat az óvodában, örömmel jöjjenek hozzánk és felnőve is mosolyogva, boldogan emlékezzenek vissza óvodás éveikre.
Magyarné Willinger Andrea
óvodavezető